DFS Ser­vices

Safety by choice, not by chance!

 • Brandwachten

  Pre­ven­tief toezicht houden bij objecten waaraan spe­ciale eisen wor­den gesteld in het kader van brand­pre­ven­tie en brandbestrijding.
 • DLP’ers & KVP’ers

  Heeft u een project in of met veron­tre­ingde grond/​grondwater/​slib aangenomen, dan dient er tij­dens deze werkza­amhe­den een DLP’er of KVP’er aan­wezig te zijn
 • Veiligheidskundige

  Het vei­lighei­ds­be­wustz­ijn neemt zicht­baar toe bij uw pro­jecten. Met de vei­lighei­d­skundi­gen van DFS Ser­vices wordt veilig werken een zekerheid.
 • 1
 • 2
 • 3
Content top A 01
247 PARAAT

Kwaliteit en veiligheid

Omdat we alle­maal elke dag te maken hebben met vei­ligheid, wij zijn u graag van dienst!

Welkom bij DFS Services

Wilt u uw even­e­ment, voorstelling of bedrijf beveili­gen? Onze pro­fes­sion­als nemen u die zorg graag uit handen.

Heeft u bij een gebouw, instal­latie of project behoefte aan beveilig­ing tegen brand risico’s. Huur dan een brandwacht bij ons in!

DFS Ser­vices lev­ert brandwachten voor bedri­jven, brandweerko­rpsen, schouw­bur­gen, instellin­gen, scholen, schepen, etc. voor tij­dens werkza­amhe­den, uit­val van brand­meldin­stal­laties of voor even­e­menten en feesten.

Lees meer


Onze dien­stver­len­ing

DFS Ser­vices ver­leend beveiligings-​diensten tegen brand risico’s voor o.a. bedri­jven, brandweerko­rpsen, scholen, instellin­gen, schepen, schouw­bur­gen, etc. voor tij­dens werkza­amhe­den, uit­val van brand­meldin­stal­laties of voor even­e­menten en feesten.


Oplossin­gen

Wij ontwikke­len en bedenken samen met onze klanten een gepaste oplossin­gen op het gebied van brand­vei­ligheid en bedrijfshulpverlening.


Mensen

Om de beste kwaliteit en ser­vice te bieden werken er bij DFS Ser­vices alleen pro­fes­sion­als. Daar­bij streven wij naar max­i­male klant­tevre­den­heid en staat vei­ligheid bij ons hoog in het vaandel.


Onze missie en visie

Uitvo­eren van brandwacht-​, mangatwacht-​, DLP & KVP Detacher­ing en Veiligheids-​opleidingen op een kwal­i­tatief hoog­waardige wijze en hoog vei­lighei­d­sniveau, waar­bij alleen goed opgeleid per­son­eel wordt ingezet.

Ser­vices

Of het nu gaat om de vei­ligheid van mensen, objecten of even­e­menten, elke sit­u­atie vraagt om een eigen aan­pak. DFS Ser­vices analy­seert de sit­u­atie, denkt mee en voorziet u van de juiste mensen en de nieuw­ste technieken.


Serviceicon grey-01Brandwachten

Goed gek­wal­i­ficeerde brandwachten.


Serviceicon grey-07BHV — Opleidingen

Bedri­jfsvei­lighei­d­so­plei­din­gen op maat.


Serviceicon grey-03Vei­lighei­d­kundige

Direct inzetbaar zowel op oper­a­tion­eel als op belei­ds­matig niveau

img-07

Onbe­zorgd werken omdat u weet dat het goed zit.

Volledige train­ing van uw medew­erk­ers en BHV-​organisatie

Lees meer
img-68

Quickscan BHV

Vol­doet uw bedrijf aan alle
wet­telijke veiligheidseisen?

Lees meer
img-30

Begelei­den Bodemsanering

Wij lev­eren zowel DLP’ers als KVP’ers

Lees meer
img-67

Veilig kun­nen werken en veilig willen werken

Goed getrainde vak­mensen ken­nen de gevaren van risi­co­volle werkzaamheden.

Lees meer
Лучшая в Киеве гидроизоляция подвала